NG Predikantepaneel: eerste opsommende verslag

kerkspieel-logoʼn Ewekansige steekproef van 10% is uit 1540 dienende NG-predikante getrek, dus 154. Daarvan is 104 vraelyste terugontvang waarvan 99 ten volle ingevul was. Die responskoers is 68%. Die opname is gedurende November en Desember 2011 per epos gedoen. 

Die biografiese samestelling van die respondente lyk so:

 • Geslag: 97% manlik
 • Kwalifikasies: 30% het B graad in teologie, 31% M graad en 17% D graad in teologie. 41% het ʼn B of Honneurs graad in ʼn nie-teologiese rigting.
 • Ouderdom: 9% is jonger as 40 jaar, 29% 40 tot 49 jaar, 50% tussen 50 en 59 jaar en 12% is ouer as 60 jaar.

1. Die predikant se persoonlike- en gesinslewe.

Hoe hulle voel oor ...

 • gesinslewe: baie tevrede
 • moeilik om privaat lewe los van predikantsrol te hê: 47% nou en dan
 • om tyd te vind vir ontspanning: 40% nou en dan
 • om tyd te vind vir persoonlike refleksie / stiltetyd: 50% nou en dan
 • mense tree anders teenoor my op omdat ek ’n predikant is: 54% baie of redelik gereeld
 • in die afgelope twee jaar het 57% van predikante nou en dan konflik ervaar in sy/haar huwelik a.g.v. sy/haar werk in die gemeente

 Die afgelope twee jaar het die predikante nou en dan die volgende beleef:

 • gevoel dat jou werk in hierdie gemeente jou nie toelaat om genoeg tyd aan jou gesin te spandeer: 48%
 • gevoel dat jou werk in hierdie gemeente jou nie toelaat om genoeg tyd aan jouself  te spandeer: 40%
 • jou huweliksmaat gekla oor die tyd wat die bediening in beslag neem: 44%

Die gesin: 36% word baie positief en 39% ietwat positief beïnvloed deur jou bediening in hierdie gemeente.

In die algemeen, sou jy sê jou gesondheidtoestand is … : uitstekend 26% en baie goed 43%.

Moegheid en irritasie is deel van my daaglikse ervaring: 31% stem beslis nie saam nie.

2. Die bediening in die gemeente.

Houding oor ...

 • algehele effektiwiteit as geestelike leier: 67% redelik tevrede
 • bedieningsverantwoordelik-hede: 56% redelik tevrede
 • geleenthede vir VBO: 44% baie tevrede
 • Hoe gereeld het jy die afgelope jaar ’n vorm van VBO bygewoon wat ten minste ’n volle dag geduur het: een of twee keer 51%; meer as drie keer 35%
 • verhouding met ander predikante: 51% redelik tevrede
 • verhouding met gemeenteleiers: 55% baie tevrede
 • gebrek aan duidelikheid oor die rol van die predikant: 47% nou en dan
 • dit is moeilik om mense vandag met die Evangelie te bereik: 48% nou en dan
 • in die afgelope twee jaar het 40%van die predikante nou en dan eensaam en geïsoleerd in sy/haar werk gevoel, terwyl 33% dit baie of gereeld voel

Die afgelope twee jaar het die predikante nooit die volgende ervaar nie:

 • getwyfel of God jou wel vir die bediening geroep het: 55%
 • ernstig daaraan gedink om gemeentelike bediening te verlaat vir ’n ander soort geestelike bediening: 52%
 • ernstig daaraan gedink om gemeentelike bediening te verlaat vir ’n sekulêre beroep: 56%

Lidmate se houding teenoor die predikant – die afgelope twee jaar; hoe dikwels het  jy ...

 • stres ervaar as gevolg van gemeentelede wat kritiek op jou werk het: 47% nou en dan
 • lidmate jou laat voel hulle gee vir jou om: 38% redelik gereeld
 • lidmate te veel eise aan jou gestel: 52% nou en dan

Enkele stellings

 • Ek voel gedreineer a.g.v. die uitvoering van my take in hierdie gemeente: 31% stem tot ʼn mate saam
 • Ek is minder geduldig met mense in die gemeente as wat ek vroeër was: 39% stem beslis nie saam nie.
 • Ek voel positief oor my bediening hier: 44% stem saam
 • Ek is/voel gefrustreerd in my pogings om die take wat belangrik is te doen:  30% stem tot ʼn mate en 30% stem beslis nie saam nie.
 • Ek het baie dinge wat die moeite werd is bereik in my bediening in hierdie gemeente: 39% stem saam.
 • Ek ervaar persoonlike vervulling van my werk met die mense hier: 48% stem saam.
 • Ek is entoesiasties oor my werk: 32% stem beslis  saam en 44% stem saam.
 • My bediening hier word regtig deur die mense waardeer: 49% stem saam.
 • Ek is regtig bly ek is in die bediening: 35% stem beslis saam en 41% stem saam.
 • Ek vind dat ek al hoe minder tyd met lidmate deurbring: 32% stem tot ʼn mate saam.
 • Ek voel op die oomblik ek wil net wegkom uit hierdie gemeente ...: 63% stem beslis nie saam nie.

3. Die predikant se finansies.

Standpunt oor ...

 • behuising: 56% baie tevrede
 • salaris en ander voordele: 57% redelik tevrede en 16% redelik ontevrede
 • Die gemeente bied vir my finansiële sekuriteit: 40% stem saam.
 • Die gemeente sal die pos wat ek nou beklee weer vul as ek dit sou verlaat: 47% stem beslis saam.
 • My finansiële voorsiening vir my aftrede is voldoende: 24% stem saam en 30% stem beslis nie saam nie.

4. Mobiliteit en aftrede van die predikant.

Die volgende het gebeur ...

 • 23% het die afgelope jaar aansoek gedoen vir ʼn  beroep op grond van ʼn  advertensie.
 • 2% het die afgelope jaar ʼn  beroep ontvang sonder om daarvoor aansoek te doen.

Totale aantal jare in die bediening: 19% 14 jaar of minder; 15 tot 29 jaar: 56% en 30 jaar of meer 25%.

Aantal jare in die huidige pos/gemeente: 58% minder as 14 jaar of minder, 15 tot 29 jaar: 40% en 2% 30 jaar of meer.

Die ideale tydperk vir ’n leraar in ’n bediening/gemeente voordat hy/sy van standplaas verander: 5 tot 9 jaar 30%; 10 tot 14 jaar 44%; 15 jaar of meer 25%

Volgens jou huidige beplanning, teen watter ouderdom voorsien jy om uit die voltydse bediening te tree: 60 jaar of jonger 23%; 61 tot 65 jaar 67% en ouer as 65 jaar 9%.

Predikante moet verplig word om na ʼn  bepaalde tyd in ʼn  gemeente verskuif te word na ʼn ander gemeente/bediening: ja 34% en onseker 37%.

5. Die predikant en diensverhoudinge.

Die predikante sê die volgende  ...

 • 80% van die gemeentes het  ʼn Diensverhoudinge - kommissie (DVK).
 • 42% van die DVK’s funksioneer redelik.
 • 73% van die leraars word billik behandel.
 • 18% van die gemeentes het ʼn versorgingskommissie naas die DVK.
 • 3% van die predikante se salaris word gekoppel aan die evaluering van sy/haar werk.
 • ervaring van predikante se versorging in die gemeente: 23% as baie goed en 52% as billik.
 • 30% van die kerkrade (of kommissie) voer jaarliks ʼn evalueringsgesprek oor die predikant se werk.
 • 18% van die predikante het ʼn  mentor as deel van die mentorprogram wat deur die sinode bestuur word.

Hierdie is die menings van die paneel. Ervaar jy dit ook so? Enige kommentaar? ( Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien )

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (PP 2011 verslag 1.pdf)Verslag 2011Hierdie artikel in pdf formaat vir maklike aflaai en verspreiding107 Kb
Download this file (PP 1 2011 frekwensie_ tabelle.pdf)Frekwensietabelle 2011Die navorsing waarop hierdie opsomming berus171 Kb